Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej (CMEW) to ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centrum badań i wdrażania technologii, skupiające się na rozwijaniu wiedzy i technologii związanych z morską energetyką wiatrową. Służy jako centrum dla instytucji akademickich, partnerów przemysłowych i agencji rządowych do współpracy w zakresie badań, innowacji i inicjatyw edukacyjnych w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

Kluczowe cechy Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej obejmują:

1. Badania: CMEW ułatwia interdyscyplinarne projekty badawcze w celu sprostania kluczowym wyzwaniom w zakresie morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, takim jak cyfryzacja, eksploatacja i konserwacja oraz pływająca energia wiatrowa. Naukowcy z różnych dziedzin, w tym inżynierii, informatyki, materiałoznawstwa, ekonomii i polityki, współpracują w celu opracowania najnowocześniejszych rozwiązań.

2. Rozwój technologii: Centrum wspiera rozwój nowych technologii i metodologii w celu poprawy wydajności, niezawodności i opłacalności morskich systemów energii wiatrowej. Obejmuje to modelowanie numeryczne, symulację, testowanie i walidację nowych konstrukcji łopat turbin, zaawansowanych materiałów, autonomicznych systemów monitorowania i technik konserwacji predykcyjnej.

3. Edukacja i szkolenia: CMEW wspiera programy edukacyjne i możliwości szkoleniowe w celu kształcenia kolejnego pokolenia profesjonalistów w branży morskiej energetyki wiatrowej. Obejmuje to kursy licencjackie i magisterskie, warsztaty, seminaria i staże mające na celu budowanie wykwalifikowanej siły roboczej zdolnej do sprostania złożonym wyzwaniom związanym z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.

4. Współpraca z przemysłem: Centrum ściśle współpracuje z partnerami branżowymi, w tym deweloperami energii wiatrowej, producentami sprzętu, dostawcami usług i agencjami regulacyjnymi. Współpracując z interesariuszami z branży, CMEW zapewnia, że jego działania badawcze są dostosowane do potrzeb i priorytetów branży, ułatwiając transfer technologii i komercjalizację wyników badań.

5. Polityka i rzecznictwo: CMEW aktywnie angażuje się w rozwój polityki i działania na rzecz wspierania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Obejmuje to przewodnictwo lub uczestnictwo w organach definiujących agendę badawczą dla Polski i Europy. Raporty dostarczają rekomendacji dla decydentów politycznych i opowiadają się za wspierającymi ramami regulacyjnymi i zachętami.

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Gdańsk Tech odgrywa istotną rolę w rozwijaniu najnowocześniejszych technologii morskiej energetyki wiatrowej, promowaniu współpracy i wymiany wiedzy między środowiskiem akademickim, przemysłem i zainteresowanymi stronami rządowymi oraz napędzaniu przejścia w kierunku bardziej zrównoważonej i odnawialnej przyszłości energetycznej.